Spring til indhold

Vedtægter Blans Landsbylaug

Vedtægter

Vedtægter for Blans og omegns landsbylaug

§1 Navn, Lokalområdet og Hjemsted

Landsbylaugets navn er ”Blans og omegns landsbylaug”

Landsbylauget omfatter det geografiske område, der er afgrænset af skoledistriktet

Landsbylaugets hjemsted er identisk med den valgte formands adresse.

§ 2 Formål

Landsbylauget formål er at være et forum

  • hvor man kan samarbejde om alle emner af fælles interesse for lokalområdet
  • som kan medvirke til at få ideer ført ud i livet og løse fælles problemer
  • som kan være talerør for lokalområdet, herunder enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og lokale aktivitetsgrupper, i forhold til offentligheden (f.eks.kommune, region og stat).

§ 3 Medlemmer

Alle med adresse i lokalområdet, f.eks. borgere, foreninger, virksomheder, institutioner og øvrige interessenter er ”fødte” medlemmer.

§ 4 Kontingent

Der er ikke noget kontingent for medlemmerne i lauget. Landsbylauget modtager driftstilskud fra Sønderborg kommune.

§ 5 Bestyrelsen

Landsbylaugets daglige ledelse varetages af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling, med mindre bestyrelsen derved bliver på mindre end tre medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, sekretær og kasserer.

Ved første ordinær generalforsamling afgår to bestyrelsesmedlemmer valgt ved lodtrækning. Ved de efterfølgende valg er bestyrelsesmedlemmerne på valg efter to år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen varetager landsbylaugets tarv udadtil og indadtil.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted med skriftlig angivelse af dagsorden. Der føres et beslutningsreferat, som underskrives af formanden og referenten. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er landsbylaugets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med tre ugers varsel ved opslag på de sociale medier samt ved opslag hos købmanden.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når mindst 10 % af landsbylaugets medlemmer skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen med angivelse af grunden for indkaldelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer over 15 år.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Beslutninger om ændringer i vedtægterne eller opløsning af lauget skal have mindst 2/3 af de afgivne stemmer for at være vedtaget.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet følger af nærværende vedtægter.

Forslag fra medlemmer, der ønskes fremmet til afstemning udenfor den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senes 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage inden generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om laugets virksomhed. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges bestyrelse og to revisorer.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Laugets fremtidige arbejde

6. Forelæggelse af budget

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter

8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter

9. Eventuelt

§ 7 Tegning og hæftelse

Landsbylauget forpligtiges udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Der påhviler ikke landsbylaugets medlemmer nogen personlig hæftelse for de på laugets påhvilende forpligtigelser.

§ 8 Regnskab og revision

Landsbylaugets regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 9 Ikrafttrædelse og revisionsfortegnelse

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 23.03. 2006.

Vedtægterne er ændret, senest på generalforsamlingen d. 27.05.2021